Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 6/40 

2.3 Toelating en inschrijving

Van basisonderwijs naar onze school
In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over de toelating van leerlingen. Deze afspraken zijn voor kinderen, die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan, vastgelegd in de Amsterdamse Kernprocedure 1 Overstap PO-VO. Het VOvA houdt zich aan deze afspraken.

Meer informatie over de kernprocedure kunt u vinden op de website www.voschoolkeuze020.nl.

Schoolwisselaars (overstap VO-VO)
We volgen de Amsterdamse schoolwisselaarsprocedure.
Toelating van leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs komen, is afhankelijk van het oordeel van de plaatsingscommissie van de school. Doorslaggevend daarbij is het intakegesprek en/of het advies van de vorige school of instantie.

Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Dit heet zorgplicht. Alle scholen van het VOvA bieden de basisondersteuning zoals die door het Samenwerkingsverband Amsterdam in de Amsterdamse Standaard Basisondersteuning is vastgelegd.

Aanmelding en inschrijving
Op de administratie is een aanmeldingsformulier te verkrijgen. Na invulling, ondertekening en aanlevering van de in het aanmeldingsformulier genoemde documenten beslist de plaatsingscommissie van de school over de inschrijving. Voor schoolwisselaars gelden aanvullende voorwaarden.

Onderwijsnummer
Onderwijsnummer
Met de Wet Onderwijsnummer krijgt elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt een persoonsgebonden of eigen nummer. Dit persoonsgebonden nummer wordt het onderwijsnummer genoemd. Hiervoor wordt het Burger Service Nummer gebruikt. Als de leerling niet over een Burger Service Nummer beschikt, krijgt hij een alternatief nummer toegekend door DUO (www.duo.nl).