Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 16/34 

4. Leerlingbegeleiding

Interne zorgstructuur
Binnen de school bestaat de zorgstructuur uit de mentor, de zorgcoördinator en de ouder- kind adviseur (OKA). De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en houdt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, komt de zorgcoördinator in beeld: deze zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning worden ingezet. De ouder- kind adviseur geeft ondersteuning en advies aan leerlingen, ouders en docenten en verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners.

Externe zorgstructuur
Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden. Voor zulke hulpvragen bestaat de externe zorgstructuur, waarvan het zorg adviesteam (ZAT) de kern vormt. Het ZAT bespreekt welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft en of een verwijzing naar jeugdhulp of boven schoolse voorzieningen nodig is. De jeugdarts, de jeugdpsycholoog, de orthopedagoog en de leerplichtambtenaar zitten in het ZAT.

De zorgcoördinator en de orthopedagoog
Iedere leerling heeft recht op hulp en begeleiding. Wat en hoe, dat kan voor elke leerling anders zijn. Wij proberen aan alle leerlingen goede zorg en begeleiding te bieden. De zorgcoördinator en de orthopedagoog werken nauw samen.

De zorgcoördinator zorgt tevens voor ondersteuning van de mentoren. Zij wordt ingeschakeld door de mentor als er extra speciale hulp nodig is. De zorgcoördinator onderhoudt in samenspraak met de orthopedagoog ook de contacten met hulpverleners buiten de school, met de schoolarts en met de leerplichtambtenaar.

Onze zorgcoördinator is: 
Mevr. A. Joosena.joosen@lucapraktijkschool.vova.nl
Onze orthopedagoog is: 
Mevr. I. Rodenburgi.rodenburg@lucapraktijkschool.vova.nl

De mentor / coach
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). De mentor geeft zoveel mogelijk les aan de eigen klas. De mentor neemt contact op met thuis als dat nodig is. Ouders mogen ook altijd zelf een gesprek aanvragen met de mentor. Als er speciale zorg nodig is, schakelt de mentor de zorgcoördinator in.

Individueel ontwikkelingsplan
Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Iedereen moet voldoende leren om zelfstandig te kunnen leven en werken. Iedere leerling heeft daarom een eigen leer- en ontwikkelingsplan. Daarin staat wat je gaat leren in de klas, in het schoolgebouw, maar ook buiten de school. We werken met het leerling volg jezelf-systeem Presentis. Het IOP wordt twee keer per jaar met de ouders en de leerling besproken. U ontvangt hiervoor per brief een aparte uitnodiging.

De schoolarts en de GGD
Wekelijks komt de schoolarts op school. Alle leerlingen van het tweede jaar en nieuwe leerlingen brengen een bezoek aan de schoolarts voor een medisch onderzoek. Leerlingen die drie keer of meer ziek zijn gemeld, worden doorverwezen naar de schoolarts. Als je je regelmatig ziek meldt op je stage, dan krijg je een afspraak met de schoolarts.

Ook alle andere leerlingen kunnen, als zij dat willen, een afspraak maken bij de schoolarts via de zorgcoördinator . De schoolarts kan je helpen bij lichamelijke problemen, maar ook als je je zorgen maakt over iets (bijvoorbeeld over dingen die je onzeker maken: seksualiteit, veilig vrijen, roken, drugs).
Ouders die met vragen zitten over opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van hun kind kunnen bij de GGD terecht voor een gratis en vertrouwelijk gesprek.

Het adres van de GGD is:
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Telefoon (020) 555 59 11

De leerplichtambtenaar
Wij onderhouden contact met de leerplichtambtenaar. Wanneer wij ons zorgen maken over het wegblijven van leerlingen van school, melden wij dit bij de leerplichtambtenaar.
Wij wijzen u erop, dat de leerplichtambtenaar na een melding contact met u zal opnemen.

Omgaan met privacygegevens
U kunt het privacyreglement opvragen bij de zorgcoördinator van de school.

Het Ouder- en Kindcentrum in Amsterdam (OKC)
In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kunnen ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC vind je onder andere opvoedadviseurs en jeugdgezondheidszorg, de diëtist en opvoedcursussen. Daarnaast geeft het OKC trainingen en workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. De OKC’s zijn er voor alle ouders en kinderen.

Meer informatie is te vinden op: www.amsterdam.nl/OKC