Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 30/40 

7.2 Verzuimregels

Wanneer de leerling te laat komt wordt er een te-laat-kom-briefje gehaald bij de conciërge. Zonder dat briefje word de leerling niet tot de les toegelaten. In geval van blijvend herhaaldelijk te laat komen, zullen er verdere stappen worden ondernomen. We nemen contact op met de ouders en met de leerplichtambtenaar. Bij 1 keer te laat bent word de tijd dezelfde schooldag na je laatste uur, ingehaald, er wordt gemeld bij de conciërge, de leerling blijft 30 minuten langer op school.

Als leerlingen onverwacht niet naar school kunnen komen, dan bellen de ouders voor 08.30 uur naar het telefoonnummer: (020) 579 71 50. Zodra de leerling weer op school komt neemt deze een absentiebrief van thuis mee voor de administratie.
Bij onnodig vaak verzuim wordt de leerplicht ingeschakeld. Als de leerling tijdens de loop van de dag de school moet verlaten, meld deze zich af bij de zorgcoördinator. Alleen de zorgcoördinator kan toestemming geven de school te verlaten.

Bij afwezigheid wegens ziekte dan gelden dezelfde regels als bij afwezigheid. Word de leerling ziek tijdens schooltijd, dan wordt er afgemeld af bij de zorgcoördinator. Er wordt een briefje mee gegeven dat de ouders moeten ondertekenen. Niemand verlaat de school zonder toestemming als hij ziek is. Wanneer de leerling ziek wordt op school neemt de administratie contact op met een ouder, leerlingen gaan pas naar huis als er contact is geweest.

Afspraken met de dokter, fysiotherapeut, het ziekenhuis, beugeltandarts e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Dit geldt zeker voor regelmatig terugkerende afspraken. Een kopie van de afsprakenkaart moet worden ingeleverd bij de leerling administratie in verband met de leerplicht.

Uit de les verwijderd
Heel soms komt het voor dat een leerling de les ernstig verstoort, hij wordt dan uit de les verwijderd. Als dat het geval is,, verlaten hij onmiddellijk het lokaal en luistert naar de instructie van de docent. Na de les melden bij de docent en uitpraten.

Niet melden na uitsturen
Het niet melden na het uitsturen zien we als ongeoorloofd verzuim. Wij melden dit aan de ouders en – zo nodig – ook aan de leerplichtambtenaar.

Schorsen en verwijderen
De schoolleiding kan namens het bevoegd gezag een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de leerling, de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekend gemaakt. Bovendien worden ouders, voogden of verzorgers op school uitgenodigd voor een gesprek over de aanleiding tot de schorsing.

De schoolleiding stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan een dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Een leerling die geschorst is, heeft dus tijdelijk geen toegang tot de lessen of de school.

Naast bovenstaande maatregel kan de leerling als pedagogische maatregel één dag uit de les verwijderd worden en in een ander lokaal, bij een andere groep worden geplaatst.